Reglementen

log seniorenwelzijn

Statuten van Stijldansclub “De Vloot”

Naam en Zetel

Artikel 1

De club draagt de naam Stijldansclub “De Vloot”
Zij heeft haar zetel in het ontmoetingscentrum de Vloot te Maassluis.

Doel

Artikel 2

De club stelt zich ten doel wekelijks een clubavond te organiseren, bij voorkeur op donderdag, op het gebied van Stijldansen. Dit onder toezicht van Seniorenwelzijn Maassluis.

Accommodatie en Voorzieningen

Artikel 3

1. De club gebruikt voor haar activiteiten de grote zaal van het ontmoetingscentrum.
2. De voorzitter van de club treedt in overleg met de leiding van het ontmoetingscentrum
alvorens activiteiten buiten de normale cluburen te organiseren.
3. Eventuele schade van welke aard dan ook, moet direct gemeld worden aan de leiding
van het ontmoetingscentrum.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. Leden van de club moeten tenminste de leeftijd van 55 jaar hebben.
2. Men kan lid worden door aanmelding bij de secretaris of bij de voorzitter van de club.
Deze geeft de persoonsgegevens door aan de administratie van het
ontmoetingscentrum.
3. Het lidmaatschap eindigt door opzegging, royement of overlijden. De opzegging
dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris en de opzegtermijn bedraagt één
maand.
4. Royement:
a. Een lid kan door het bestuur geroyeerd worden op grond van handelingen die in
strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement van het
ontmoetingscentrum of de club.
b. Het besluit tot royement wordt alleen genomen met de volstrekte meerderheid van
stemmen.
c. Bij staken van stemmen wordt binnen acht dagen opnieuw een vergadering
uitgeschreven. Indien de stemmen opnieuw staken, wordt het lid geschouwd als
zijnde geroyeerd.
Vervolg Lidmaatschap

d. Een geroyeerd lid kan tegen dit bestuursbesluit in beroep gaan in een
ledenvergadering. Indien een betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken dient
hij/zij binnen TWEE weken, nadat het bestuursbesluit hem/haar schriftelijk is
medegedeeld, daarvan aan het bestuur schriftelijk kennis te geven. Het bestuur
agendeert in dat geval de kwestie voor de eerstvolgende ledenvergadering, het
royement wordt alsdan opgeschort tot de ledenvergadering daarover een uitspraak
heeft gedaan.

5. Het aantal leden bedraagt tenminste 12 en het maximum mag i.v.m. de ruimte in de
zaal het aantal van 65 niet te boven gaan. Boven het maximum gestelde aantal treedt
automatisch een ledenstop in werking.

Bestuur
Artikel 5

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen uit en door de leden gekozen.

2. De voorzitter wordt in functie gekozen.

3. Het bestuur wijst uit zijn midden de secretaris en de penningmeester aan.

4. Om de twee jaar treden 2 leden van het bestuur af volgens een door het bestuur
vastgesteld rooster. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

5. Namen van aspirant bestuurskandidaten moeten uiterlijk 10 dagen voor de
ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris zijn aangemeld. De kandidatuur moet
ook door tenminste 10 leden schriftelijk worden aanbevolen. Ook het bestuur kan
kandidaten aanbevelen.

6. De functionaris[sen] en/of medewerker[s] van het ontmoetingscentrum hebben
toegang tot alle vergaderingen van de club, zij hebben daarin een adviserende stem.

7. Het bestuur vertegenwoordigt de club.

8. De activiteiten van de club hebben plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van
het bestuur. Dit kan zich zo nodig, in overleg met en na goedkeuring van de leiding
van het ontmoetingscentrum, laten bijstaan door een deskundige.

9. De penningmeester draagt zorg voor de inning en afdracht van de contributie.

10. Het bestuur vergadert tenminste drie maal per jaar.

11. Indien, door het karakter van de club, geen bestuur kan worden gevormd zal een
contactpersoon worden gekozen of aangewezen. Deze treedt dan op als woordvoerder
van de club bij de leiding van het ontmoetingscentrum en zorgt ook voor de inning en
afdracht van de contributie.
Ledenvergadering

Artikel 6

1. Jaarlijks wordt voor 15 februari een algemene ledenvergadering gehouden.

2 Tijdens deze vergadering doet de voorzitter verslag van de activiteiten van het
afgelopen jaar. De penningmeester legt verantwoording af van het gevoerde financiële
beleid.

3. Ieder jaar wordt in de ledenvergadering een Kascontrolecommissie gekozen.
Deze commissie, bestaande uit twee leden, controleert voor de algemene
ledenvergadering de boekhouding over het afgelopen jaar en brengt hierover in deze
vergadering een schriftelijk verslag uit.

4. De club stelt jaarlijks een begroting en een exploitatie overzicht op, tevens stelt zij, in
overleg met de docent[en], een werkplan op en legt deze zaken ter goedkeuring voor
aan het bestuur van Seniorenwelzijn en wel voor 1 maart van het desbetreffende jaar.
Docenten worden benoemd in overleg met het bestuur van de club.

5. Tussentijdse ledenvergaderingen kunnen worden aangevraagd door tenminste 1/3 van
het aantal leden of indien het aantal leden groter is dan 15 door tenminste 5 leden.
De bedoelde leden dienen hun agendavoorstellen gelijktijdig met de aanvraag in.

Maassluis, november 2002
Aangepast i.v.m. naamsverandering
september 2008